Poniższe oświadczenie o ochronie danych informuje o tym, jakie dane są przetwarzane oraz które z tych danych w jaki sposób są przetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Gospel bez Granic z siedzibą w Katowicach 40-175, ul. Wajdy 23/21, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000543742, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 954-275-32-55, REGON: 360815246.
  2. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Administratora: kontakt@gospelbezgranic.pl
  3. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Jeżeli chcą Państwo zapisać się na organizowane przez administratora 5 Katowickie Warsztaty Gospel w pierwszej kolejności koniecznym jest uzyskanie przez nas następujących danych osobowych: imię, nazwisko, wiek, doświadczenie muzyczne i adres email. Dane te są dla nas niezbędne do organizacji warsztatów i przesyłania materiałów będących częścią pakietu uczestnika warsztatów.
Jeżeli wyrażą Państwo chęć, abyśmy kontaktowali się z Państwem drogą telefoniczną, będziemy przetwarzać również Państwa numer telefonu, ale te dane nie są niezbędne do zawarcia z Państwem umowy o świadczenie usług.

4.Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

wpisania na listę uczestników warsztatów i prowadzenia ewidencji obecności
przesłania materiałów będących częścią pakietu uczestnika warsztatów takich jak nagrania głosów i podkładów czy inne materiały edukacyjne związane z tematyką warsztatów
przekazywanie informacji dotyczących warsztatów, w których biorą Państwo udział
podatkowo- księgowych

  1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące podmioty:

upoważnieni człownkowie Administratora;
usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług

  1. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o świadczenie usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy przez okres 5 lat na podstawie ustawy o rachunkowości;
Państwa dane przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, będą przetwarzane do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach;
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie dobrowolnej zgody, Państwa dane będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody;

  1. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednakże odmowa podania następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy. Odmowa podania adresu email skutkować będzie brakiem możliwości przesłania przez nas materiałów będących częścią pakietu uczestnika warsztatów.

Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Państwa rzecz.

Jeżeli podają nam Państwo swój numer telefonu, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową zawarcia umowy.

  1. Państwa prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych

posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym otrzymania ich bezpłatnej kopii;
posiadają Państwo prawo do sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że jej cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu a zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed jej cofnięciem;
posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, ze dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych.