KATOWICE, 08.03.2016 r.

STATUT
Stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Gospel bez Granic

Rozdział I
Nazwa, teren działania i siedziba.

§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Gospel bez Granic” i zwane jest w dalszej części Stowarzyszeniem. Misją Stowarzyszenia jest propagowanie muzyki gospel oraz innych form przekazu, mających na celu promowanie kultury i wartości chrześcijańskich.

§ 2.
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar całego kraju, a siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

§ 3.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Do prowadzonych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 4.
1) Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym charakterze lub podobnym profilu działania.
2) O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd poprzez podjęcie stosownej uchwały.

§ 5.
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak oraz znaku graficznego zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

§ 6.
Stowarzyszenie może ustanowić tytuły, odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele i sposoby działania.

§ 7.
Celem Stowarzyszenia jest:
1) propagowanie i kształtowanie postaw chrześcijańskich,
2) promowanie wartości ekumenicznych,
3) rozpowszechnianie muzyki gospel,
4) pielęgnowanie tradycji śpiewu chóralnego,
5) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
6) tworzenie możliwości integracji i współpracy między grupami muzycznymi oraz muzykami w kraju i za granicą,
7) zrzeszanie osób interesujących się kulturą muzyczną,
8) nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi Stowarzyszeniami chóralnymi i muzycznymi w kraju i za granicą,
9) integrowanie, aktywizowanie i motywowanie ludzi różnych kultur, w różnym wieku, z różnych środowisk do pogłębiania wrażliwości na sztukę oraz rozwoju artystycznego i osobistego,
10) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury,
11) działalność w zakresie edukacji, oświaty i wychowania,
12) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
13) działalność na rzecz rodziny,
14) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
15) działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
16) działalność charytatywna,
17) promocja i organizacja wolontariatu,
18) działalność na rzecz organizacji pozarządowych,
19) zakładanie i prowadzenie zespołów i chórów realizujących misję Stowarzyszenia,
20) utrzymanie, rozwijanie, doskonalenie i promowanie działalności Katowickiego Chóru GOSPEL SOUND,
21) promowanie województwa śląskiego na terenie całej Polski,
22) promocja Śląska i Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

§ 8.
Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
1) prowadzenie Katowickiego Chóru GOSPEL SOUND,
2) współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia Katowickiemu Chórowi GOSPEL SOUND oraz innym zespołom i chórom prowadzonym przez Stowarzyszenie możliwie najlepszych warunków
rozwoju i doskonalenia jego działalności,
3) współdziałanie z władzami, instytucjami, organizacjami, osobami prawnymi, osobami fizycznymi oraz prowadzącymi działalność gospodarczą zainteresowanymi ziałalnością
Stowarzyszenia,
4) nawiązywanie współpracy z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
5) inspirowanie i organizowanie warsztatów gospel, imprez charytatywnych, kulturalnych, rekreacyjnych na rzecz wspierania i rozwoju instytucji, grup i mieszkańców regionu Śląska oraz terenu całej Polski,
6) przygotowanie, organizowanie, prowadzenie imprez muzycznych, koncertów, festiwali z udziałem chórów, zespołów muzycznych z kraju i ze świata,
7) organizowanie zbiórek publicznych i niepublicznych na rzecz celów statutowych,
8) pozyskiwanie środków finansowych na realizowanie celów statutowych poprzez przyjmowanie dotacji, grantów, darowizn, spadków, zapisów, prowadzenie działalności odpłatnej oraz prowadzenie działalności gospodarczej.
9) współpracę z prasą, radiem, telewizją i innymi mediami,
10) pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy,
11) wydawanie i rozpowszechnianie książek, biuletynów, czasopism, gadżetów promocyjnych, nagrań oraz innych form przekazu,
12) inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów w dziedzinie polityki kulturalnej oraz prezentowanie własnych opinii w tym zakresie,
13) udział w koncertach, przeglądach, festiwalach, warsztatach w Polsce i za granicą,
14) prowadzenie dla członków Stowarzyszenia cyklicznych zajęć szkoleniowych o różnej tematyce,
15) prowadzenie warsztatów, szkoleń, wykładów o tematyce związanej z działalnością Stowarzyszenia.
16) inicjowanie i organizowanie warsztatów wyjazdowych,
17) użyczanie majątku ruchomego Stowarzyszenia,
18) zakładanie i prowadzenie chórów i zespołów ukierunkowanych na wypełnianie celów wynikających z celów Stowarzyszenia.

§ 9.
Działalność stowarzyszenia odbywa się przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 10.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 11.
1) Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wyrażające chęć wsparcia i realizacji programu Stowarzyszenia.
2) Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§ 12.
Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje na podstawie przyjęcia kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały popartej pisemną deklaracją o przystąpieniu zawierającą potwierdzenie dwóch członków zwyczajnych.

§ 13.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zgłosi chęć pomocy realizacji celów i programu Stowarzyszenia w formie deklaracji pisemnej do Zarządu, który podejmuje w tej kwestii uchwałę.

§ 14.
1) Osoba fizyczna może być członkiem honorowym, jeżeli wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
2) Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 15.
Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków oraz w innych zebraniach,
3) brania udziału we wszelkich działaniach realizowanych przez Stowarzyszenie,
4) wypowiadania swoich poglądów i opinii oraz przedstawiania swoich koncepcji na temat sposobów realizacji celów Stowarzyszenia,
5) korzystania, za zgodą Zarządu, z zaplecza technicznego, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia do realizacji celów statutowych.

§ 16.
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek obowiązujących w Stowarzyszeniu,
4) godnego reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz oraz dbania o jego dobre imię.

§ 17.
Członek wspierający i honorowy posiada:
1) prawa określone w §15, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,
2) prawo brania udziału – z głosem doradczym – w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.

§ 18.
Członek wspierający dobrowolnie popiera cele i działalność Stowarzyszenia oraz dobrowolnie
opłaca zadeklarowane składki członkowskie.

§ 19.
Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 20.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia popartego pisemnym oświadczeniem złożonym na ręce Zarządu Stowarzyszenia,
2) wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu:
a) naruszenia postanowień statutu oraz uchwał Stowarzyszenia albo naruszenia dobra Stowarzyszenia niegodnym zachowaniem;
b) szkodliwego działania na rzecz Stowarzyszenia;
c) nieopłacenia zadeklarowanych składek członkowskich przez jeden rok;
d) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
3) rozwiązania Stowarzyszenia,
4) śmierci członka.

§ 21.
Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

  1. Władze Stowarzyszenia

§ 22.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 23.
1) Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2) Na Walnym Zebraniu, kończącym trzyletnią kadencję Zarządu i Komisji Rewizyjnej, przeprowadza się wybory kolejnego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3) Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i członkiem Komisji Rewizyjnej.
4) Wybór pierwszego Zarządu odbywa się na pierwszym Walnym Zebraniu Członków.
5) W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu na okres do końca kadencji może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 24.
1) Uchwały władz Stowarzyszenia, jeśli nie zaznaczono inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2) Na wniosek przynajmniej jednego członka Stowarzyszenia można przeprowadzić głosowanie tajne w każdej sprawie.

  1. Walne Zebranie Członków

§ 25.
1) Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2) W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3) Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz na 3 lata oraz w razie potrzeby. O miejscu i terminie Walnego Zebrania Zarząd powiadamia pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektornicznej członków co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Każdy członek poświadcza otrzymanie zawiadomienia własnoręcznym podpisem. W przypadku wysłania listem poleconym Zarząd zachowuje potwierdzenie nadania.
4) Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają:
a) w pierwszym terminie – zwykłą większością przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania,
b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu – zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
5) Walne Zebranie Członków obraduje wg przedstawionego przez Zarząd na początku zebrania porządku obrad. O przyjęciu porządku obrad decyduje Walne Zebranie zwykłą większością głosów.
6) Członek Stowarzyszenia ma prawo zgłosić dodatkowy punkt do porządku obrad. O przyjęciu dodatkowego punktu porządku obrad decyduje Walne Zebranie zwykłą większością głosów.
7) Obradami Walnego Zebrania kieruje Zarząd w składzie: prezes, wiceprezes, sekretarz.

§ 26.
1) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdym czasie, w przypadkach szczególnych.
2) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na umotywowane pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
3) W przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi.
4) W przypadku określonym w ust. 2 pkt. 1. Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia o terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
5) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało powołane.

§ 27.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) uchwalanie statutu i jego zmian,
3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz ocena działalności Stowarzyszenia,
4) wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
5) ustalanie minimalnej wysokości składek członkowskich, świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek,
6) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
7) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
8) powoływanie członków honorowych Stowarzyszenia,
9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
10) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady.

  1. Zarząd

§ 28.
1) Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2) Zarząd składa się z 3 do 5 członków spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
3) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej 4 razy w roku.
4) Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Do ważności uchwały wymagana jest obecność przynajmniej 3 członków Zarządu. Głosowanie jest jawne, jednakże na żądanie co najmniej 1 osoby głosowanie odbywa się w formie tajnej.
5) Członkostwo w Zarządzie Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a) upływu kadencji,
b) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
c) rezygnacji złożonej Zarządowi na piśmie,
d) nieuczestniczenia w pracach Zarządu (stwierdzenie tego stanu wymaga uchwały Zarządu).

§ 29.
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja celów i koordynowanie działań Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) zapewnienie przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) określanie szczegółowych kierunków działania,
4) uchwalanie budżetu rocznego i planów finansowo-gospodarczych Stowarzyszenia,
5) nadzorowanie przychodów i wydatków Stowarzyszenia,
6) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
7) uchwalanie regulaminów w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków,
8) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego zgodnie z zasadami określonymi przez Walne Zebranie Członków,
9) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
10) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie) w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków
11) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
12) wnioskowanie o nadanie lub pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
13) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
14) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia,
15) przyznawanie nagród, wyróżnień i stypendiów itp.,
16) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.

  1. Komisja Rewizyjna

§ 30.
1) Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2) Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.
3) Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a) upływu kadencji,
b) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
c) rezygnacji złożonej Zarządowi na piśmie,
d) nieuczestniczenia w pracach Komisji (stwierdzenie tego stanu wymaga uchwały Zarządu).

§ 31.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości i rzetelności,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
3) żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także zwołania zebrania Zarządu,
4) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w przypadku stwierdzenia naruszenia Statutu przez Zarząd lub któregoś z jego członków,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 32.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 33.
1) Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2) Stowarzyszenie ma prawo nabywać, zbywać oraz posiadać majątek nieruchomy i ruchomy zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.

§ 34.
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) przychody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
3) środki pochodzące z ofiarności publicznej zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych,
4) dotacje, subwencje, granty, udziały, lokaty,
5) darowizny, zapisy i spadki,
6) przychody z działalności gospodarczej,
7) dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
8) środki z odsetek i depozytów bankowych
9) inne wpływy wynikające z działalności statutowej.

§ 35.
1) Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2) Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie jest organizowana i kierowana przez Zarząd Stowarzyszenia.
3) O podjęciu i zakończeniu działalności gospodarczej Stowarzyszenia decyduje Zarząd w
uchwale.
4) Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.01 Z,
b) pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52 A,
c) działalność wspomagająca edukację 85.60 Z,
d) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B,
e) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.02 Z,
f) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30 Z,
g) wydawanie książek 58 11 Z,
h) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20 Z,
i) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.63 Z,
j) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.61 Z,
k) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91 Z,
l) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99 Z,
ł) działalność portali internetowych 63.12.Z,
m) działalność związana z tłumaczeniami 74.30 Z,
n) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.11 Z,
o) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.

§ 36.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość według obowiązujących w polskim prawie przepisów.

§ 37.
Niektóre składniki majątkowe (np. instrumenty muzyczne, ubiór koncertowy) udostępniane są nieodpłatnie członkom Stowarzyszenia na podstawie umowy użyczenia sporządzonej w formie pisemnej.

§ 38.
1) Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z drugim członkiem Zarządu (reprezentacja łączna, dwuosobowa).
2) Zarząd może udzielić prezesowi upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczenia woli związanego z prowadzeniem bieżącej działalności Stowarzyszenia. Do czasu udzielenia upoważnienia pisma i dokumenty wymagają podpisów dwóch członków Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
.

§ 39.
1) Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2) Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zabranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną w liczbie 3-5 osób, która przeprowadza likwidację zgodnie z
wytycznymi uchwalonymi przez Walne Zebranie, wskazującymi sposób likwidacji i przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

§ 40.
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

§ 41.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ogólnie obowiązujące.